Coördinator Op- en Afleveren bij de realisatie van het Noorderbrugtracé in opdracht van Strukton.

Over het project

Het Noorderbrugtracé begint op de plek waar het verkeer aansluit op de Koning Willem-Alexander Tunnel. Om te voorkomen dat het verkeersprobleem na de bouw van de nieuwe tunnel zou verschuiven, is het Noorderbrugtracé opnieuw ingericht. Met als doel het ontlasten van de bestaande singels en het creëren van een soepelere doorstroom van de A2 naar Maastricht-West en België.

De aanpak van het Noorderbrugtracé betrof het vervangen van kruispunten en het verleggen van de aanlanding op de westelijke Maasoever. Door de bestaande brug deels te slopen en op te knappen en de aanlanding aan de centrumoever naar het noorden op te schuiven. Tevens zijn een aantal nieuwe kunstwerken gerealiseerd. Het gehele werkgebied is onder andere voorzien van nieuwe bebording, markering, verkeersregelinstallaties en groenvoorzieningen.

Noorderburgtrace Maastricht
Fotograaf Aron Nijs

Onze rol in het project

De Coördinator Op- en Afleveren is verantwoordelijk voor het compleet en tijdig aanleveren van het af-, oplever- en overdrachtsdossier (AOO-dossier) richting opdrachtgever. Hij stemt de diverse structuren af, beheert de planning, stelt met collega’s de dossiers op en stemt de (eventuele) bevindingen op de dossiers af met opdrachtgever – uitvoering en/of projectleiding en managet de verwachtingen bij zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. Er wordt gestreefd naar een soepel en efficiënt lopend proces waarmee aan het einde van het project (gelijktijdig aan de oplevering van het project) in één keer het complete dossier kan worden overgedragen aan de opdrachtgever.

“Door een prettige samenwerking en heldere communicatie, is er een mooi en positief eindresultaat behaald.”

Info

Projectnaam:
Coördinatie Op- en Afleveren Noorderbrugtracé
Opdrachtgever:
Gemeente Maastricht
Opdrachtnemers:

Strukton Civiel Projecten B.V.

Locatie:
Maastricht
Projectomzet:
€ 80 mio euro
Projectfase:
Realisatie- Oplevering - Overdracht
Oplevering:
Juni 2019